Overleg

Leerlingenraad

Leerlingenraad 1e graad

Zowel in het Startblok als in de Klimop wordt een leerlingenraad verkozen onder de leerlingen van alle klassen. Zij komen bijeen onder begeleiding van een leerkracht. Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor meningen die zij als lid van de leerlingenraad uiten geen tuchtsancties oplopen.
Zij kunnen een advies op eigen initiatief uitbrengen. De leerlingenraad heeft over hun activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van alle leerlingen.

Leerlingenraad Klimop

Pedagogische raad

Een representatief team bespreekt de noden van de collega’s met de directie en geeft advies. De pedagogische raad is een overlegorgaan.

Schoolraad

De schoolraad geeft advies aan de directeur over o.a. de schoolorganisatie, leerlingenwerving en het dagelijks bestuur van de school. De schoolraad wordt verkozen uit ouders en personeelsleden.

KVRO

De KVRO is de vriendenkring van de school en zorgt voor o.a. een financiële bijdrage in het boekengeld van de leerlingen.

Facebookpagina van de KVRO.

Oudercomité

Het oudercomité bestaat uit een groep geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school.

De ouderraad